A Horus Maat Páholy alapító okirata
Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

A Horus Maat Páholy mag-szervezet, papság és a tudatosság egyetemes mintázatának eszköze. Elfogadjuk a Thelema Törvényét, ahogy az a Liber AL vel Legis által kinyilváníttatott, s ezen Törvény szerint élünk. Akaratunk, hogy segítsük a Homo Sapiens Homo Veritassá való mutációját, és hogy segítsük egymást, s minden tudatos lényt Maat (Igazság) kapujának meglelésében.

Ezen cél érdekében beleegyezünk, Valódi Akaratunkkal összhangban, hogy tartjuk magunkat az ezen alapító okiratban foglaltakhoz.

1. (10.) A Horus Maat Páholy külsőleg láthatatlan. Különböző síkokon találkozik és nincs behatárolva sem idő, sem tér által. A csatlakozni kívánók Thelemiták legyenek - olyanok, kik Akarat alatti Szerelemben élnek - és a Szent Őrző Angyalukkal való kapcsolat és kommunikáció valamely szintjét már elérték.

Az avatással kapcsolatos információk ingyenesek lesznek, ahogy a tagság, a belépés és a résztvevés is. A megfogható árucikkek és gyakorlati szolgáltatásuk jogos piaci értükön értékesíthetők.

2. (9.) A Páholy tagjai a képességeik feletti teljes uralomra és az istenek/istennők, különösen az Elfeledettek beható ismeretére törekednek. A Tudattalanság ezen erői a szamélyes mágikus hatalom forrásaként kell tisztelni; mint ilyeneket, Akarat alatt az Akarat megtestesítése céljára kell munkára parancsolni.

A Páholy maga a közös tudattalanhoz kapcsolódik és folyamatosan dolgozik, hogy teljes faji tudatra ébressze.

3. (8.) A Thelema és Maat rítusainak, illetve azok sikeres megfelelőinek gyakorlásával érjük el a Kettős Áramlatot. A Mágikus munkákról napló vezetendő, melynek másolata leadandó a első Tanácsnak értékelésre és az Archívumba helyezésre. A Tanács kérésre javaslatokat ad és segítséget nyújt tagjainak a nunkájukhoz. A Tanács fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a segítségadást, ha úgy ítéli, a helyzet ezt jogossá teszi.

A Horus Maat Páholy nem adományoz fokozatokat; saját környezetében a fejlődés négy szakaszát különbözteti meg. Ezek: a 93-as Áramlaton elüli munka, majd 1.) Kapcsolatteremtés a Maat Áramlattal, s közben ismeretek szerzése annak alapvető természetéről; 2.) Rituálévégzés és eredmény; 3.) A Maat Áramlat és a 93-as Áramlat egyesítése mágikus tudatban, ezáltal a kettős áramlat elérése; 4.) A létezés lényegi MOZGÁS-ának mélyreható megértése.

4. (7.) A HOrus Maat Páholy mag-szervezet, az emberiség gyakorlati egységének, mint teljesen tudatos létezőnek az előfutára. A tagok bolygószintre és azon túl terjesztik ttudatosságukat, állandó állapotként gyakorolva a faj életével való személyes kapcsolatot.

Az alkímiai munkák során a partner spirituális jólétét minden esetben szem előtt kell tartani. A maati alkímia szférájában az Akaratlagos változás előidézésének minden sikeres módszere elfogadott. Az itt használatos erők gyakorta természetükben az 'éji oldalhoz" tartoznak ezért Maat papjára hárul az erkölcsi felelősség, hogy biztosítsa minden résztvevő hozzáértését a Gynander-munka, Hórusz Miséje, Maat Miséje, vagy a személes alkímiai kísérletek során.

5. (6.) Minden tag transzaeonikus örvény létrehozására törekszik szent helyén vagy templomában. Ez képessé teszi a papot, hogy a Maat Áramlatot teljes egészében használja Hórusz Aeonjában; ez a Kettős Áramlaz kialakításának esszenciája. A Kettős Áramlat az egyén és a szervezet mágikus tudatából sugárzik ki; az örvény használatával az egyén felerősíti az Áramlat hatását azáltal, hogy a szervezet idő-dimenziója annak érett korára tágul. Ezáltal lehetségessé válik, hogy a rendszer megossza fejlesztett bölcsességét és hatalmát gyermeki önmagával és ezen önmaga egyéni tagjainak Valódi Akaratával.

A pap elpusztítja és újraépíti a napi egomaszkot, minden alkalommal funkcionális tökéletességre törekedve. A pap felelős minden személyért, akit a Kettős Áramlat vonz hozzá; az ezen személyekkel való kapcsolatnak a Szerelem az Akarat alatt valódi és személyes megtestesülésének kell lennie.

6. (5.) A tagok fenntartják fizikai, mentális, érzelmi és pszichikai egészségüket, hogy Akaratuknak működő munkaeszközt biztosítsanak. A szentségeket kiegyensúlyozottan használja. A közelgő eseményekkel való megbirkózásra felkészültnek kell lenni; elvárt, hogy a pap túléljen.

7. (4.) A tagok szabadon kérhetnek tanácsot dolgok megítélésében, döntési helyzetben és kreativitásban. mind a kérés, mind a segítség adása, vagy annak megtagadása esetén minden időkben kölcsönös tisztelet tanúsítandó.

A tagok nem táplálják a vámpírokat semelyik síkon, kivéve az Akarat célzott munkája esetén, valamely cél érdekében.

XX() A Páholy a létezés minden aspektusát szentnek tartja. Senki nem lesz erkölcsileg megítélve választott Munkája vagy annak területeként választott univerzuma miatt. A tagoknak feladatuk gyakorlatot szerezni az Életfa minden oldalával kapcsolatos Munkákban.

8. (3.) A Horus Maat Páholy a Belső Tanács magja köré szerveződik, mely a névtelen aeonokban gyökerezik. A Belső Tanácsra van bízva a feladat, hogy döntést hozzanak az egyes jelöltek Páholyba fogadásáról. A Páholy változékony és alkalmazkodik az idők szükségleteihez és körülményeihez.

9. (2.) A Horus Maat Páholy a tudatosság univerzális mintájának erejét minden aeon saját formulája alapján vezeti át magán. Horus/Maat papja számára nem korlátozó tényező az idő, sem a tér. A Pap engedi az erőt, hogy minden Munka alakját formálja.

10. (1.) A Horus Maat páholy minden új- és teliholdkor összekapcsolódik pontban a csillagászati éjfélkor, az asztrálsík egy a Belső Tanács által megjelölt és részletesen leírt helyén. A napfordulók és napéjegyenlőségek ünnepnapok a Páholy számára, ahogy a Liber AL vel Legisben leírt alkalmak is.

A Horus Maat Páholy egyének különálló és egyenlő szervezete, kik a Kettős Áramlatot használják és mint ilyen, semmilyen más szervezetnek nem tagja.
A Belső Tanács a Horus Maat Páholy adminisztratív szerve; hatáskörét és felelősségét belátása szerint delegálhatja.

Elfogadjuk ezen alapító okiratot, mint az Akarat Valódi kifejezése, és beleegyezünk, hogy ezek szerint cselekszünk.

Szerelem a Törvény, Szerelem az Akarat alatt.

Aláírták:

Elfogadtuk a Horus Maat alapító okiratát ekkor: 11/25/78 [1978 november 25]

(A Csillag & Kígyó Ligete:) Robert Carey – HDS 69 Joseph Engeleit – Kreb ent Ptah Jillian Blum – Noctua 156 Denny Sargent – Aion 131

A Belső Tanács jogát fenntartva, hogy helyesbítsen, elfogadva és jogerőre emelve-

N’Aton, Ember Gyermeke

Az írnokNema/Andahadna 124 keze által 12/3/78 [1978 december 3]

Forrás: http://horusmaatlodge.com/about/charter-of-the-horus-maat-lodge/